T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo


TRGOVINA,
RUDARSTVO,
GRADITELJSTVO

Tvrtka T R G d.o.o. bavi se većim brojem stručnih
djelatnosti, koje se mogu svrstati u tri osnovne
grupe: trgovina, rudarstvo i graditeljstvo.